Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60153
Title: Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt cho cư dân khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu:Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Văn Trãi
Keywords: Nguồn Nước;Cấp nước
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ có những lợi ích như sau: - Tạo bộ cơ sở dữ liệu để xã Phó Bảng, Phố Cáo, Sủng Là và huyện Đồng Văn quản lý nguồn tài nguyên nước ngầm karst. - Giúp cho địa phương có được những mô hình, giải pháp khai thác nguồn nước karst hợp lý, hiệu quả trong bối cảnh BĐKH góp phần ổn định đời sống và phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư. - Giúp địa phương biết được về tiềm năng nguồn nước ngầm karst của địa phương để từ đó có những quy hoạch cụ thể cho phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là phát triển du lịch (nghành công nghiệp không khói) trên Cao nguyên đá Đồng Văn trong bối cảnh BĐKH. - Nhân rộng các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước ngầm karst sang các địa phương khác trên cả nước.
Description: 54 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60153
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003571.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.