Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan chính trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD + tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60154Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan chính trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD + tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60154