Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60154
Title: Đánh giá sự tham gia của các bên liên quan chính trong tiến trình xây dựng và thực hiện kế hoạch REDD + tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Authors: Vương, Thị Thanh Lan
Keywords: Khí thiên nhiên;Giảm thiểu khí nhà kính
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: Các bên liên quan chính trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn bao gồm người dân địa phương, Ban lập và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp xã, tổ theo dõi và giám sát hoạt động REDD+, tổ giải đáp thắc mắc khiếu nại, thúc đẩy viên cấp cơ sở và cán bộ Ban quản lý Chương trình UN-REDD Bắc Kạn. Các bên liên quan có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương. 2. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương được đánh giá ở mức khá đầy đủ và hiệu quả. Tuy vậy, các nguyên tắc tham vấn có hiệu quả và đầy đủ các bên liên quan theo yêu cầu của Chương trình UN-REDD và UNFCC chưa được tuân thủ chặt chẽ. 3. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện KHHĐ REDD+ xã Mỹ Phương phụ thuộc vào các yếu tố bên trong cộng đồng (năng lực, học vấn, văn hóa, điều kiện kinh tế) và bên ngoài (hỗ trợ tài chính và kỹ thuật). Các yếu tố thúc đẩy sự tham gia phù hợp về mục tiêu xây dựng kế hoạch REDD+ với định hướng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của chương trình UN-REDD Việt Nam GĐ II, cam kết và hỗ trợ của chính quyền địa phương, hương ước luật tục về BVR tại địa phương, sự hỗ trợ của thúc đẩy viên cấp cơ sở. Các yếu tố cản trở sự tham gia của các bên liên quan bao gồm trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, nguồn nhân lực, nhận thức năng lực hạn chế, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật hạn chế. 4. Bài học kinh nghiệm để thúc đẩy sự tham gia hiệu quả và đầy đủ của các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ tại xã Mỹ Phương là nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các bên liên quan, duy trì cam kết của cơ quan nhà nước tại địa phương, duy trì hương ước, luật tục về bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương, duy trì hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của chương trình UN-REDD và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của UNFCCC và Chương trình UN-REDD toàn cầu về sự tham gia hiệu quả và đầy đủ của các bên liên quan.
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60154
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003572.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.