Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60170Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60170