Khảo sát mối quan hệ giữa kĩ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống dự báo tổ hợp.:Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60171Khảo sát mối quan hệ giữa kĩ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống dự báo tổ hợp.:Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60171