Đánh giá mức độ tồn lưu của một số hợp chất OCPs, PCBs và PBDEs tại các vùng ven biển miền trung Việt Nam: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60173Đánh giá mức độ tồn lưu của một số hợp chất OCPs, PCBs và PBDEs tại các vùng ven biển miền trung Việt Nam: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60173