Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60174
Title: Nghiên cứu yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp khắc phục:Luận án TS. Nông nghiệp: 626201
Authors: Lương, Đức Toàn
Keywords: Khoa học đất;Đất nông nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Xác định được hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Sơn La - Xác định được chất lượng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La - Xác định được các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp đến năng suất cây trồng tỉnh Sơn la - Xây dựng được 03 mô hình thực nghiệm cho các cây trồng (ngô, mía, cà phê) nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La. - Đề xuất được các giải pháp nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho tỉnh Sơn La
Description: 150 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60174
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003592.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.