Nghiên cứu yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp khắc phục:Luận án TS. Nông nghiệp: 626201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60174Nghiên cứu yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp khắc phục:Luận án TS. Nông nghiệp: 626201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60174