Nghiên cứu chuyển hóa dầu thực vật thải thành nhiên liệu lỏng sử dụng xúc tác trên cơ sở FCC tái sinh và hydrotanxit: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60175Nghiên cứu chuyển hóa dầu thực vật thải thành nhiên liệu lỏng sử dụng xúc tác trên cơ sở FCC tái sinh và hydrotanxit: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60175