Nghiên cứu phân lập và chuyển gen liên quan đến tính chịu hạn vào giống lúa ở Việt Nam.: Luận án TS. Sinh học: 624201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60176Nghiên cứu phân lập và chuyển gen liên quan đến tính chịu hạn vào giống lúa ở Việt Nam.: Luận án TS. Sinh học: 624201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60176