Thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS dùng cho các vật thể chuyển động: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60177Thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS dùng cho các vật thể chuyển động: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60177