Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60214
Title: Chất lượng tín dụng học sinh sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội
Authors: Đỗ Thu Phúc
Keywords: Quản trị kinh doanh;Tín dụng;Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHKT
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng học sinh sinh viên; đánh giá thực trạng tín dụng học sinh sinh viên tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội; phân tích nguyên nhân của thực trạng; Đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng học sinh sinh viên tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội
Description: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60214
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008534.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.