Nghiên cứu bài toán An toàn thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60217Nghiên cứu bài toán An toàn thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60217