Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2017-11-10T08:00:52Z-
dc.date.available2017-11-10T08:00:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60238-
dc.description168 tr.en_US
dc.description.abstracta. Xác định được các đặc trưng cơ bản của Nguồn sử liệu tiếng Pháp, đặc biệt là Nguồn sử liệu từ trung tâm lưu trữ về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội của chính quyền thực dân Pháp: - Đặc điểm nổi bật đầu tiên của Nguồn sử liệu này chính là sự đa dạng về loại hình văn bản. - Đặc điểm thứ hai là tính chất phân cấp đối với các văn bản quy phạm pháp luật. - Đặc điểm thứ ba là độ tin cậy cao của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ tư là sự phong phú về thông tin của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ năm là tính chất đa chiều của thông tin thể hiện trong Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. b. Tái hiện: hệ thống chính quyền thuộc địa từ trung ương đến địa phương, những cơ quan liên quan đến vai trò quản lý đất đai đô thị Hà Nội trong thời kì thuộc địa đến các chính sách quản lý đất đai đô thị: chính sách chuyển đổi sở hữu đất đai, chính sách quản lý thị trường bất động sản đô thị Hà Nội, chính sách quản lý đất đai bằng sổ điền thổ, chính sách mở rộng quy hoạch đô thị và tác động của chính sách tới biến đổi đô thị Hà Nội.en_US
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectLịch sửen_US
dc.subjectChính sách quản lýen_US
dc.titleNguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội giai đoạn 1888-1945: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004981.pdf
  • Size : 8,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
  dc.date.accessioned2017-11-10T08:00:52Z-
  dc.date.available2017-11-10T08:00:52Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60238-
  dc.description168 tr.en_US
  dc.description.abstracta. Xác định được các đặc trưng cơ bản của Nguồn sử liệu tiếng Pháp, đặc biệt là Nguồn sử liệu từ trung tâm lưu trữ về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội của chính quyền thực dân Pháp: - Đặc điểm nổi bật đầu tiên của Nguồn sử liệu này chính là sự đa dạng về loại hình văn bản. - Đặc điểm thứ hai là tính chất phân cấp đối với các văn bản quy phạm pháp luật. - Đặc điểm thứ ba là độ tin cậy cao của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ tư là sự phong phú về thông tin của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ năm là tính chất đa chiều của thông tin thể hiện trong Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. b. Tái hiện: hệ thống chính quyền thuộc địa từ trung ương đến địa phương, những cơ quan liên quan đến vai trò quản lý đất đai đô thị Hà Nội trong thời kì thuộc địa đến các chính sách quản lý đất đai đô thị: chính sách chuyển đổi sở hữu đất đai, chính sách quản lý thị trường bất động sản đô thị Hà Nội, chính sách quản lý đất đai bằng sổ điền thổ, chính sách mở rộng quy hoạch đô thị và tác động của chính sách tới biến đổi đô thị Hà Nội.en_US
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectLịch sửen_US
  dc.subjectChính sách quản lýen_US
  dc.titleNguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội giai đoạn 1888-1945: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050004981.pdf
  • Size : 8,6 MB

  • Format : Adobe PDF