Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế: Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60239Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế: Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60239