Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60240Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở từ năm 1997 đến năm 2010: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60240