Chính sách phát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) để tăng độ thân thiện của thuốc y học cổ truyền với người tiêu dùng : Luận án TS. Quản lý khoa học và công nghệ (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60261Chính sách phát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) để tăng độ thân thiện của thuốc y học cổ truyền với người tiêu dùng : Luận án TS. Quản lý khoa học và công nghệ (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60261