Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (Đối chiếu với tiếng Anh):

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60263Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (Đối chiếu với tiếng Anh):

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60263