Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60265
Title: Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Trần, Cao Nguyên
Keywords: Đảng cộng sản;Công tác cán bộ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Góp phần tổng kết thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An vận dụng chủ trương của Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ người người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, ở các huyện miền núi. - Đúc kết một số kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, có thể vận dụng để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị, ở các địa phương miền núi trên cả nước trong thời gian tới. - Từ kết quả khảo sát thực tiễn về quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thống chính trị ở các huyện miền núi của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong 20 năm (1996 – 2015), là cơ sở lý luận để các cấp bộ đảng có thể tham khảo trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân người tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở khu vực miền núi có những điểm tương đồng với tỉnh Nghệ An.
Description: 162 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60265
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005003.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.