Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60268
Title: Ngữ pháp hóa các phụ từ đứng sau trung tâm động ngữ: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Authors: Mai, Thùy Linh
Keywords: Tiếng Việt;Phụ từ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn giới thiệu những nội dung cơ bản liên quan đến lí thuyết ngữ pháp hoá và hiện tượng chuyển thực từ sang hư từ trong tiếng Việt được nhìn từ góc độ ngữ pháp hoá. Trên cơ sở lí thuyết ngữ pháp hoá, luận văn đi khảo sát hiện tượng ngữ pháp hoá một số động từ chuyển động có hướng và một số động từ chuyển động không có hướng, chuyển sang thực hiện chức năng “hư từ”, trở thành hư từ. Thông qua các nguồn ngữ liệu, luận văn đã: - Nghiên cứu đánh giá định lượng về tần số xuất hiện (được dùng) của các động từ chuyển động có hướng và các động từ chuyển động không có hướng, khi là động từ và giới từ trong các nguồn ngữ liệu được khảo sát. - Phân tích tương quan định lượng về khả năng hoạt động với tư cách động từ và giới từ của nhóm động từ được khảo sát Với những kết quả khảo sát thu được, luận văn đã đánh giá khẳng định về hiện tượng ngữ pháp hoá của nhóm từ hữu quan. Những kết quả này có thể coi như kết quả của một nghiên cứu trường hợp, để trên cơ sở đó, có thể vận dụng khung lý thuyết ngữ pháp hóa trong việc giải quyết vấn đề trên bình diện rộng hơn của ngữ pháp tiếng Việt.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60268
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005005.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.