Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60269
Title: Tín ngưỡng thờ cúng của người Tày ở Lục Yên - Yên Bái: Luận văn ThS. Nhân văn khác : 602203
Authors: Lèng, Minh Tuấn
Keywords: Tín ngưỡng dân gian;Thờ cúng tổ tiên
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn khẳng định vai trò, vị trí của tín ngưỡng thờ cúng đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống của dân tộc Việt nói chung và người Tày nói riêng góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Luận văn đã phân tích các quan niệm về vũ trụ, nhân sinh quan, thế giới quan, ý nguyện tâm linh, các quy tắc ứng xử trong gia đình và cộng đồng của người Tày. Từ đó luận văn khái quát thực trạng của loại hình thờ cúng hiện nay của người Tày với những mặt tích cực và tiêu cực và đề ra các giải pháp nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị của nó trong giai đoạn hiện nay.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60269
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004969.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.