Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60270
Title: Tổ chức dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc theo hướng phân hóa: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Phương Linh
Keywords: Dạy học;Ngữ văn
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: - Luận văn nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đê lí luận về dạy học phân hóa: quan niệm về dạy học phân hóa, cơ sở của dạy học phân hóa, đặc điểm và phân loại dạy học phân hóa, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa, ưu điểm và hạn chế của dạy học phân hóa. - Luận văn cũng khảo sát thực trạng dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt ở trường Dự bị Đại học Dân tộc từ đó đưa ra biện pháp tổ chức dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt theo hướng phân hóa. - Những nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn tiếng Việt cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc.
Description: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60270
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002933.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.