Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60271
Title: Giáo trình di truyền học người : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, ... các trường đại học và cao đẳng
Authors: Chu, Văn Mẫn
Keywords: Di truyền học người;Gen;Giáo trình;Nhiễm sắc thể
Issue Date: 2000
Publisher: H. : KHKT
Description: 154 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60271
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_D0_06997.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.