Giáo trình di truyền học người : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, ... các trường đại học và cao đẳng
Giáo trình di truyền học người : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, ... các trường đại học và cao đẳng