Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60272
Title: Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Nguyễn, Nam Trung
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: Nghị quyết trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) đã xác định: “Phải khuyến khích tự học, phải áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề” nên đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh và bồi dưỡng phương pháp học tập mà cốt lõi là tự học để họ tự học suốt đời. Dạy học chủ yếu là dạy cách học, dạy cách tư duy. Dạy cách học là dạy phương pháp tự học. Vì vậy đề tài: “Sử dụng bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông” góp phần quan trọng đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn Hóa học. Trong đề tài, chúng tôi đã thực hiện mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ: 1. Đã tổng quan được những cơ sở lí luận của đề tài về phương pháp tự học, năng lực và năng lực tự học của học sinh, vai trò của bài tập hóa học là phương tiện, PP được sử dụng trong dạy học để phát triển năng lực tự học cho học sinh. Đã tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học và việc tự học của học sinh qua giáo viên và học sinh. Kết quả điều tra là cơ sở để chúng tôi tuyển chọn và soạn thảo hệ thống bài tập hóa học. 2. Trên cở sở phân tích mục tiêu, cấu trúc, đặc điểm và nội dung phần oxi-lưu huỳnh chúng tôi đã đưa ra nguyên tắc xây dựng, điều kiện thực hiện hiệu quả hệ thống bài tập hóa học phần Oxi-lưu huỳnh để phát triển năng lực tự học cho học sinh. 3. Xây dựng và tuyển chọn hệ thống bài tập hóa học phần oxi – lưu huỳnh dựa trên phương pháp: Đi kèm với mỗi bài tập ban đầu (bài tập hay, chứa kiến thức trọng tâm, khái quát) là bài tập biến đổi tương đương và đa chiều qua đó hình thành cho học sinh năng lực tư duy tổng hợp, so sánh, đặc biệt năng lực tự học một cách sáng tạo và chủ động, năng lực tự học suốt đời. Đây là điểm mới nhất của luận văn, chứa đựng triết lí về học tập, giúp học sinh tự học. 4. Hệ thống bài tập tự học phần Oxi-lưu huỳnh của luận văn đã được thực nghiệm sư phạm ở 6 lớp 10 (3 lớp thực nghiệm và 3 lớp đối chứng) của hai trường trung học phổ thông: Hồng Quang và Hoàng Văn Thụ. Kết quả thực nghiệm sư phạm khẳng định hệ thống bài tập hóa học phần Oxi - lưu huỳnh đã phát huy được năng lực tự học của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Description: 119 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60272
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002935.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.