Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60273
Title: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn chương “Cacbon - Silic” Hóa học 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Bùi, Thị Mơ
Keywords: Hóa học;Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: Luận văn đã đề cập đến xu hướng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm năng lực và năng lực giải quyết vấn đề, các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề, biện pháp phát triển và phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, khái niệm tích hợp liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, các phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. Luận văn đã phân tích cấu trúc nội dung chương “Cacbon - Silic” thuộc chương trình Hóa học 11 nâng cao từ đó xác định mối liên quan kiến thức của các môn học khác với kiến thức của chương này; đồng thời đề xuất nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề tích hợp liên môn. Trên cơ sở đó xây dựng 2 chủ đề dạy học tích hợp liên môn trong chương “Cacbon-Silic”: Chủ đề: “Hợp chất của cacbon với một số vấn đề thực tế cuộc sống”. Chủ đề: “Silic-nguyên tố kì diệu”. Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: - Tiến hành thực nghiệm sư¬ phạm tại 2 lớp ở trường THPT A Hải Hậu - Nam Định và 2 lớp ở trường THPT Trần Quốc Tuấn - Nam Định. - Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. - Kết quả thực nghiệm sư phạm sau khi xử lý thống kê đã khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết khoa học, tính khả thi của đề tài. Việc sử dụng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đã nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay
Description: 135 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60273
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002934.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.