Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60275
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương “Hiđro - Nước” Hóa học 8: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Lưu, Thị Hòa
Keywords: Giáo dục trung học;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: - Tổng quan cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận về phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc. - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra 20 GV và 240 HS ở 3 trường THCS An Hòa; Hồng Phong; Đại Bản thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng. - Phân tích được cấu trúc; nội dung chương trình; mục tiêu và các mức độ kiến thức cần đạt được ở chương Hiđro - Nước. - Đưa ra một số PPDH tích cực có thể sử dụng DH trong chương Hiđro -Nước: Phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc. - Xây dựng được 10 tình huống có vấn đề sử dụng trong DH chương Hiđro -Nước. - Đưa ra các nguyên tắc và quy trình xây dựng các BT phát triển năng lực GQVĐ cho HS; xây dựng được 64 bài tập với các mực độ nhận thức khác nhau sử dụng DH trong chương Hiđro -Nước. - Xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ cho HS THCS; bảng kiểm quan sát dành cho GV và HS. - Thiết kế được 2 bài kiểm tra một bài 45 phút và một bài 15 phút sử dụng để kiểm tra HS. - Soạn 3 giáo án DH có sử dụng PPDH tích cực: Phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc. - Đã tiến hành TNSP ở hai trường THCS An Hòa và THCS Đại Bản thuộc TP Hải Phòng. Tổng số HS tham gia thực nghiệm là 160, tổng số bài kiểm tra đã chấm là 160 chia làm 4 lớp với hai nhóm TN và ĐC. Chúng tôi đã tiến hành xử lí kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê toán học. Bước đầu đã khẳng định được lớp TN đã phát triển được năng lực GQVĐ tốt hơn ở lớp ĐC sau khi sử dụng các PPDH tích cực: Phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc đã đề xuất.
Description: 129 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60275
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002937.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.