Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60277
Title: Tương quan giữa nhận thức về Sức khỏe tâm thần và hành vi tìm kiếm trợ giúp cho vấn đề Sức khỏe tâm thần của học sinh Trung học Phổ thông: Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104
Authors: Đặng, Thị Thu Trang
Keywords: Tâm lý học trẻ em;Sức khỏe tâm thần
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: - Phần lớn học sinh THPT có nhận thức trung bình về Sức khỏe tâm thần chiếm tới 72,89% số mẫu tham gia nghiên cứu. - Học sinh THPT có xu hướng lựa chọn những nguồn trợ giúp không chính thức khi có vấn đề SKTT cao hơn nguồn trợ giúp chính thức và nguồn được lựa chọn nhiều hơn cả là bạn thân, sau đó đến các thành viên trong gia đình và đứng thứ 3 là mối quan hệ thân mật, được hiểu là mối quan hệ bạn trai/ bạn gái.. - Không có tương quan nào giữa thang đo mức độ nhận thức về SKTT và bảng hỏi hành vi tìm kiếm trợ giúp của học sinh THPT. Tương tự như vậy, giữa các tiểu thang đo cũng không thể hiện mối tương quan nào giữa tiêu thang đo của thang đo MHLS và bảng hỏi hành vi tìm kiếm trợ giúp cho vấn đề SKTT. (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60277
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002939.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.