Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60281
Title: Nghiên cứu đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên các trường Cao đẳng du lịch ở Việt Nam: Luận án TS. Khoa học giáo dục: 621401
Authors: Hoàng, Văn Thái
Keywords: Đánh giá giáo dục;Ngoại ngữ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Abstract: - Tổng hợp những cơ sở lí luận cơ bản, quan trọng về đánh giá (ĐG) kết quả học tập (KQHT) trong giáo dục và đào tạo ngoại ngữ theo tiếp cận năng lực (TCNL). - Vận dụng khoa học giáo dục và ngôn ngữ học xây dựng cơ sở lí luận đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành (NNCN) của sinh viên (SV) các trường cao đẳng du lịch (CĐDL) theo TCNL. - Đánh giá thực trạng đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của SV các trường CĐDL theo TCNL tập trung vào nhận thức, chuẩn đầu ra (CĐR) năng lực NNCN, phương pháp và công cụ đánh giá KQHT. - Đề xuất 3 giải pháp, bao gồm: (1) Xây dựng CĐR năng lực NNCN của sinh viên CĐDL theo từng môn học; (2) Xây dựng công cụ đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên CĐDL dựa trên CĐR năng lực và (3) Thực hiện đánh giá KQHT tích hợp trong quá trình dạy học NNCN dựa trên CĐR năng lực. - Thực nghiệm các giải pháp đề xuất tại trường CĐDL Hà Nội đã xây dựng được CĐR năng lực tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn gồm 6 lĩnh vực (nói, nghe, đọc, viết, năng lực ngữ pháp tiếng Anh và năng lực chuyên ngành QTKS) với 75 đặc tả/CĐR và bộ chuẩn này cũng đã được đánh giá độ tin cậy dựa trên hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan biến tổng sử dụng phần mềm SPSS; xây được hệ thống ngân hàng câu hỏi, nhiệm vụ ĐG và tích hợp thành 5 bài thi gốc đánh giá KQHT đầu ra của SV trường CĐDL Hà Nội dựa trên CĐR năng lực. Khảo sát ý kiến ĐG của GV và SV về bài thi thực nghiệm và đánh giá chất lượng các câu hỏi, bài thi thực nghiệm dựa trên ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm Quest.
Description: 291 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60281
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002943.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.