Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60282
Title: Phát triển nhân cách cho học sinh lớp 7 thông qua dạy học ca dao dân ca: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: Hồ, Bạch Phượng
Keywords: Giáo dục phổ thông;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: -Luận văn đã tổng quan được những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: nhân cách và việc phát triển nhân cách cho học sinh; ca dao, dân ca trong chương trình THCS và những ưu thế của nó trong việc giáo dục phát triển nhân cách cho học sinh. - Khảo sát và đưa ra những nhận xét ban đầu về thực trạng dạy học ca dao, dân ca; vấn đề giáo dục học sinh thông qua dạy học. - Đề xuất được nội dung tích hợp và con đường giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua dạy học ca dao, dân ca. Những đề xuất có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên khi dạy học nội dung này
Description: 110 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60282
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002944.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.