Quản lý thư viện và trung tâm thông tin : giáo trình dùng cho sinh viên ngành Thư viện - Thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60297Quản lý thư viện và trung tâm thông tin : giáo trình dùng cho sinh viên ngành Thư viện - Thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60297