Quản lý dự án phần mềm : Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60401Quản lý dự án phần mềm : Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60401