Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60401
Title: Quản lý dự án phần mềm : Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại
Authors: Thạc, Bình Cường
Keywords: Công nghệ thông tin;Phần mềm;Quản lý dự án
Issue Date: 2005
Publisher: H. : KHKT
Description: 336 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60401
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V-D0-21513.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.