Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60569
Title: Ghi nhận ban đầu về thành phần loài và đặc điểm sinh vật hại tại khu di sản thánh địa Mỹ Sơn
Other Titles: Initial Recognition Results of Species Composition and Characteristics of Harmful Organisms at My Son Sanctuary Heritage Area
Authors: Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Mối;Mọt;Sinh vật hại;Nấm;Di sản
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Kết quả điều tra trong 3 năm (2012 – 2014) về thành phần loài sinh vật gây hại khu di sản thánh địa Mỹ Sơn đã ghi nhận có 50 loài, bao gồm 16 loài mối thuộc động vật không xương sống, 9 loài động vật có xương sống, 5 chi nấm mốc và 16 loài thực vật. Trong số này chỉ có duy nhất 1 loài mối xâm nhập vào bên trong các toà tháp và mới chỉ gây hại ở mức độ nhẹ. Đã xác định được 3 chi nấm mốc (Aspergillus, Trichoderma và Penicillium) gây hại chính cho các tòa tháp. Mức độ gây hại nặng nhất là khu tháp C, B, tiếp đến là khu tháp D và khu tháp A bị nấm mốc gây hại ở mức độ nhẹ nhất. Trong danh sách 6 loài thực vật gây hại hiện đang phát triển trên tòa tháp Mỹ Sơn, có 4 loài hiện đang xâm hại trực tiếp đến tất cả các tòa tháp là Đơn buốt (Bidens pilosa L.), Ráng yểm dực (Tectaria zeylanica (Houtt.) Sledge), An điền bò (Hedyotis diffusa Willd) và Quyển bá yếu (Selaginella delicatula (Desv.) Alston). Nhóm ĐVCXS có 6/9 loài (chiếm tỉ lệ 66,67%) đang gây hại trực tiếp đến khu di tích với mức độ Nhẹ. Xem xét tổng thể về mức độ tác động có hại của các nhóm loài đến khu di tích, đã xác định được loài sinh vật gây hại chính cho các di tích ở thánh địa Mỹ Sơn cần có giải pháp kiểm soát là: Đơn buốt (Bidens pilosa L.), Ráng yểm dực (Tectaria zeylanica (Houtt.) Sledge), An điền bò (Hedyotis diffusa Willd) và Quyển bá yếu (Selaginella delicatula (Desv.) Alston).
Description: tr. 55-68
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60569
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(7).pdf
  • Description : 
  • Size : 532.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.