Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60575
Title: Kết quả nghiên cứu thành phần loài động vật đáy khu vực ven biển tỉnh Thái Bình
Other Titles: Preliminary Data to Composition of Zooplankton in the Khe The Stream, My Son Sanctuary, Quang Nam Province
Authors: Ngô, Xuân Nam
Keywords: Động vật đáy;Shannon-Weiner,;chỉ số đa dạng sinh học;ven biển;tỉnh Thái Bình.
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Kết quả khảo sát, điều tra tại khu vực ven biển tỉnh Thái Bình theo 2 đợt vào tháng 6 và tháng 10 năm 2014 đã ghi nhận 72 loài động vật đáy thuộc 56 giống, 33 họ, 14 bộ, 4 lớp (Gastropoda, Bivalvia, Crustacea, Polychaeta), 3 ngành (Mollusca, Arthropoda, Annelida). Trong đó, ngành Thân mềm (Mollusca) có số loài nhiều nhất với 46 loài, chiếm 63,8%, ngành Giun đốt (Annelida) có số loài ít nhất với 3 loài, chiếm 4,3%. Mật độ động vật đáy trung bình tại các điểm thu mẫu tại khu vực ven biển tỉnh Thái Bình dao động từ 17 - 420 cá thể/m 2 . Chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H’) trung bình tại các điểm thu mẫu dao động trong khoảng từ 2,13 - 3,63.
Description: tr. 94-99
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60575
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(12).pdf
  • Description : 
  • Size : 241.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.