Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60578
Title: Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất Pyridinocrownophane
Other Titles: Synthesis of Pyridinocrownophane Derivatives
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phượng
Trương, Hồng Hiếu
Trần, Thạch Văn
Polyakova, E. I. 3
...
Keywords: Pyridinocrownophane,;17-crown-5-ether;14-crown-4-ether;nhiễu xạ đơn tinh thể X-ray
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 4
Abstract: Các dẫn xuất pyridinocrownophane có chứa đồng thời dị vòng 2,6-diaryl-γ-arylpyridine và vòng aza-14-crown-4 ether thể hiện hoạt tính gây độc tế bào cao đối với một số dòng tế bào ung thư như Hep-G2, MCF7, FL, RD, Lu. Nghiên cứu này tiếp tục phát triển phương pháp tổng hợp các hệ dị vòng mới γ-(fur-2-yl)pyridinoaza-14-crown-4-ether (2), γ-(naphthalen-1-yl)pyridinoaza-14-crown-4-ether (3), γ-(thien-2-yl)pyridinoaza-17-crown-5-ether (4) và γ-(2-pyridino)pyridinoaza-17-crown-5-ether (5) trên cơ sở các chất ban đầu 1,5-bis-(2-acetylphenoxy)-3-oxapentane (1a) và 1,8-bis-(2-acetylphenoxy)-3,6-dioxaoctane (1b). Cấu trúc của các dẫn xuất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại 1 Н NMR, HPLC-MS.
Description: tr. 106-112
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60578
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(15).pdf
  • Description : 
  • Size : 305 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.