Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60631
Title: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801
Authors: Nguyễn, Thanh Tịnh
Keywords: Luật hiến pháp;Bồi thường của Nhà nước
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Đánh giá được tổng quan các công trình ở trong và ngoài nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; - Đưa ra khái niệm, bản chất, đặc điểm của TNBTCNN và vai trò của TNBTCNN trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đối với TNBTCNN; - Đánh giá được quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về TNBTCNN; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về TNBTCNN ở Việt Nam và chỉ ra những hạn chế, bất cấp, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó trên cơ sở nhận thức về yêu cầu của nhà nước pháp quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức; việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần của Hiến pháp 2013; - Đưa ra được hệ quan điểm và những giải pháp bảo đảm thực hiện TNBTCNN trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Description: 160 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60631
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008592.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.