Một số hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây dâu (Morus alba L.) thu hái tại tỉnh Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60717Một số hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây dâu (Morus alba L.) thu hái tại tỉnh Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60717