Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60818
Title: Pháp luật về phòng chống và khắc phục ô nhiễm nguồn nước - Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình : \b Luận văn ThS. Luật : 603801 Nguyễn Quốc Hùng ; Nghd. : TS. Vũ Quang
Authors: Nguyễn, Quốc Hùng
Keywords: Luật môi trường;Ô nhiễm nguồn nước
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn chú trọng tập trung nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường nước, pháp luật trong lĩnh vực phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước, đồng thời thông qua thực tiễn áp dụng pháp luật phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước để đưa ra những kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước. Phạm vi nghiên cứu Luận được thực hiện trong phạm vi Pháp luật tại quốc gia Việt Nam liên quan đến vấn đề phòng chống và khắc phục ô nhiễm nước, đặc biệt có sự nghiên cứu về thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương Quảng Bình. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan tới mục dích, nhiệm vụ của đề tài đã đặt ra.
Description: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60818
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008625.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.