Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60881
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Dược Phẩm Gia Minh: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Phùng, Văn Quý
Keywords: Quản lý nhân sự;Người lao động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: + Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực và tạo động lực cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp. + Phân tích và đánh giá thực trạng động lực và tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Dược Phẩm Gia Minh, để khái quát những mặt được, những mặt hạn chế trong công tác tạo động lực của Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh đã thực hiện trong thời gian qua.
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60881
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008688.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.