Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60882
Title: Quản lý nhân lực tại Báo Hà Nội Mới: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Lại, Diệu Linh
Keywords: Quản lý nhân sự;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận và trên cơ sở đó phân tích, đánh giá tình hình thực trạng công tác quản lý nhân lực tại đơn vị Báo Hà Nội Mới, trong đó nêu rõ những ưu điểm, thuận lợi và hạn chế của công tác quản lý nhân lực của Tổ chức bao gồm: công tác tuyển dụng, công tác đào tạo, kiểm tra, kiểm soát, đãi ngộ của cơ quan Báo Hà Nội Mới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ nhân lực tại báo Hà Nội Mới nói riêng và tổ chức Báo chí tại Việt Nam nói chung.
Description: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60882
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008689.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.