Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60889
Title: Quản lý tài chính các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Phạm, Thanh Thủy
Keywords: Tài chính;Chính sách nhà nước
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã phân tích được một số vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá được thực trạng về quản lý tài chính các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. Về cơ bản đã xây dựng được khung phân tích đề tài. Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Nafosted tài trợ.
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60889
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008696.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.