Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60891
Title: Quản lý nhà nước các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Lã, Đức Đoàn
Keywords: Quản lý công nghiệp;Lập kế hoạch
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Từ tình hình thực tế về công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thấy công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém, theo đó luận văn đi sâu vào phân tích tình hình thực trạng công tác quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác trên.
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60891
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008698.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.