Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60893
Title: Quản lý nhà nước về Xuất khẩu lao động thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Lê, Quang Hiển
Keywords: Quản lý nhân sự;Lao động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hoá các lý luận và thực tiễn quản lý Nhà nước trong hoạt động Xuất khẩu lao động thanh niên. - Phân tích, đánh giá thực trạng của Quản lý Nhà nước về Xuất khẩu lao động thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ 2010 đến nay. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động Xuất khẩu lao động thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60893
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008700.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.