Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60898
Title: Improving the quality of card services at Bank for Investment and Development of Vietnam - Sogiaodich 1 Branch = Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh sở giao dịch 1. Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Cao, Lan Anh
Keywords: Quản trị doanh nghiệp;Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Luận văn đã hệ thống các lý thuyết có liên quan đến chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại, trong đó có các nội dung về khái niệm dịch vụ thẻ, khái niệm về chất lượng dịch vụ thẻ, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, các mô hình nghiên cứu có liên quan đến chất lượng dịch vụ thẻ được các tác giả trong và ngoài nước công bố. - Kết quả phân tích này đã chỉ ra dịch vụ thẻ tại Chi nhánh đã có được những kết quả như doanh thu từ dịch vụ thẻ tiếp tục được duy trì và phát triển khá ổn định, dịch vụ thẻ được đầu tư với nhiều triển khai, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất của Chi nhánhđược đầu tư đầy đủ, đảm bỏa khả năng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm còn tồn tại như việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thẻ còn chưa nhận được sự quan tâm, đầu tư thích đáng, mức thu phí dịch vụ thẻ của Chi nhánh nói riêng và BIDV nói chung còn khá cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng, Chi nhánh chưa chú trọng triển khai các dịch vụ, ưu đãi phù hợp với yêu cầu của những nhóm khách hàng đặc biệt. - Từ những hạn chế này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế, cũng như tiếp tục duy trì và phát huy những điểm mạnh mà Chi nhánh đã đạt được.
Description: 70 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60898
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000235.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.