Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60901
Title: Innovating business model by using Business Model Canvas: The case of Phuc Hung Holdings = \b Đổi mới mô hình kinh doanh bằng công cụ mô hình kinh doanh Canvas: Trường hợp của Phục Hưng Holdings : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Ngô, Quốc Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh;Mô hình kinh doanh Canvas
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Kết quả của luận văn là mô tả được các mô hình kinh doanh chính của nhà thầu địa phương trong Ngành Xây dựng của Việt Nam hiện nay, phân tích được điểm mạnh, điểm yếu của các mô hình kinh doanh này. Tìm ra được mô hình kinh doanh hiện nay của Nhà thầu Phục Hưng và đánh giá hiệu quả của mô hình kinh doanh này. Ứng dụng công cụ Khung mô hình kinh doanh để thiết kế các mẫu mô hình kinh doanh sáng tạo, từ đó đề xuất đổi mới mô hình kinh doanh mẫu cho Phục Hưng Holdings.
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60901
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000238.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.