Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60927
Title: Nghiên cứu phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh: Luận văn ThS. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 60340103
Authors: Hồ, Tiểu Bảo
Keywords: Du lịch;Tây Ninh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn đã tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Nghiên cứu văn hóa tâm linh và vấn đề phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh, nghiên cứu tổng quan lý luận, khái quát chung về văn hóa tâm linh ở Tây Ninh; - Nghiên cứu thực trạng du lịch tâm linh ở Tây Ninh qua các vấn đề: Thị trường, khách du lịch tâm linh, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, những tuyến, điểm du lịch, nhân lực phục vụ du lịch tâm linh, hoạt động xúc tiến du lịch tâm linh, quản lý hoạt động du lịch tâm linh ở Tây Ninh; - Căn cứ vào pháp lý và thực tiễn đề ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch tâm linh ở Tây Ninh trong tương lai.
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60927
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005028.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.