Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình): Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60931Nghiên cứu công tác quản lý điểm đến du lịch tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình): Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60931