Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60933
Title: Xây dựng mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm “thiên thần” (Angel capital) cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (start-up) tại Ngân hàng BIDV:Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Nguyễn, Thu Hằng
Keywords: Đầu tư mạo hiểm;Khởi nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận văn đã đạt được các kết quả như sau: Một là, Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về việc xây dựng mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm thiên thần cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn đã phân tích và làm sáng tỏ hiện trạng hoạt động quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam và tại Ngân hàng BIDV cũng như khảo sát nhu cầu về việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm tại ngân hàng BIDV đối với 3 nhóm đối tượng liên quan đến việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm “Thiên thần” tại ngân hàng là Lãnh đạo của BIDV, nhóm các chuyên gia đã thực hiện các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, các cá nhân/tổ chức đã thực hiện khởi nghiệp sáng tạo. Ba là, Luận văn đã đề xuất mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm “Thiên thần” cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại BIDV. Ở giai đoạn đầu hình thành quỹ nên đi theo mô hình quỹ đóng và có quy chế hoạt động riêng không phụ thuộc vào Ngân hàng. Quỹ đầu tư mạo hiểm “Thiên thần” theo mô hình quỹ “đóng” với thời gian hoạt động có hạn để có thể đánh giá hiệu quả hoạt động để đề xuất chuyển đổi sang mô hình quỹ “mở” sau khi đã hoàn thiện các hành lang pháp lý cũng như thiết lập được đội ngũ nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề xuất các điều kiện để triển khai thực hiện mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm “thiên thần” tại BIDV.
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60933
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005034.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.