Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60936
Title: Đổi mới hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo xu hướng tự trị trong khoa học (Nghiên cứu Viện nghiên cứu Hải quan) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Tổ chức hành chính;Đổi mới hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích hiện trạng tự chủ, nhận diện rào cản trong từng lĩnh vực tự chủ của các đơn vị nghiên cứu nói chung và viện nghiên cứu Hải quan nói riêng, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục rào cản trong quá trình tự chủ của các đơn vị nghiên cứu. Đề tài được nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN theo thiết chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp tình hình thực tế của đất nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện việc đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập nói chung theo hướng tự trị trong khoa học và Viện nghiên cứu Hải quan nói riêng.
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60936
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005035.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.