Đặc điểm của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60939Đặc điểm của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60939