Hiện tượng chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt (trường hợp sinh viên chuyên ngữ ở một số trường đại học tại Hà Nội): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60952Hiện tượng chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt (trường hợp sinh viên chuyên ngữ ở một số trường đại học tại Hà Nội): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60952