Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60955
Title: Phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc trung Bộ: Chân dung xã hội và thực tiến sinh kế (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An): Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103
Authors: Võ, Thị Cẩm Ly
Keywords: Xã hội học;Mẹ độc thân
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Nhận diện được những đặc điểm làm nên chân dung xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ. - Làm rõ được quá trình tạo dựng, phát triển sinh kế của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ. - Khái quát được một số quan điểm lý thuyết nhằm mở rộng sự hiểu biết đối với nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân. - Nêu lên một số hàm ý về mặt chính sách để góp phần cải thiện đời sống của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân trên phương diện sinh kế.
Description: 226 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60955
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005054.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.