Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60958
Title: Phân tích diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 1941 – 1969) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Authors: Phạm, Nguyên Nhung
Keywords: Tiếng Việt;Phân tích diễn ngôn
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Luận án mô tả và phân tích cấu trúc của diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những phân tích này, luận án chỉ ra cấu trúc điển hình của diễn ngôn có nội dung kêu gọi. - Luận án phân tích hành động kêu gọi, hành động khuyên bảo và hành động khuyến nghị trong diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Luận án phân tích các chiến lược giao tiếp và từ dùng để xưng hô như là biểu hiện quyền lực ngôn ngữ. - Luận án thực hiện nghiên cứu ba trường hợp để làm rõ những đặc trưng của diễn ngôn có nội dung kêu gọi và ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Description: 181 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60958
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005057.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.