Phân tích diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 1941 – 1969) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Phân tích diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 1941 – 1969) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201